SedmyDenSobota.cz (Na úvodní stránku) SedmyDenSobota.cz

Národní nedělní zákon - bude se dotýkat i vás!

PrintTisk

Národní nedělní zákon - bude se dotýkat i vás!

36_nedelni_zakon.jpg

Nevěříte? Až donedávna byla Amerika svobodnou zemí. Svobodu svědomí a víry jí zaručovala Ústava Spojených států.  Je to stále stejné i dnes? Amerika prochází proměnou a již dávno není tak svobodnou zemí, jak si někteří myslí. V Bibli ve Zjevení Jana je předpovězeno, že  takový vývoj v Americe, která je onou Šelmou ze země nastane před příchodem Ježíše Krista. Předpovězené zřízení  obrazu  šelmy z moře (Řím) bude spočívat v tom, že dříve svobodně - protestantská Amerika bude vynucovat náboženské zákony pomocí státu, a toto bude  opakováním toho, co se dělo v Evropě celá staletí, když evropské státy poslouchaly panující církev.

Proč by vám někdo zařizoval světit povinně neděli a chodit povinně do kostela? Možná se vám to dnes zdá málo pravděpodobné, ale jde tu o uznání moci, moci satana a antikrista. Po tom, co církev odpadla od učení Ježíše Krista a Božího slova zapsaného v Bibli, měla velkou část historie plnou moc a neomezeně vládla. Pak byla raněná za Francouzské revoluce, uzdravila se a nyní jí Spojené státy, které ztrácejí protestantskou víru, za kterou jejich předci pokládali životy vytvoří obraz. Obraz vytvoří tím, že využijí svou moc a sílu a prosadí uznání moci Katolické církve uzákoněním dne odpočinku v neděli a zavedou ho pod hrozbou trestů povinným. Právě tato změna Božího zákona je oním znamením šelmy. Ti, kdo nepřijmou nedělní odpočinek a budou trvat na dodržování Božího přikázání světit sobotu, jako den odpočinku, budou trestáni, pronásledováni a zabíjeni.

Jak by něco takového bylo možné?

Zamyslete se s námi. V celém světě strmě stoupá počet přírodních katastrof, ubývá pitná voda i v oblastech, kde jí bylo vždy dost, v mnoha zemích je hladomor, blíží se veliká finanční krize, která strhne mnoho lidí do bídy a veliké chudoby i v civilizovaných zemích. Lidé přijdou o veškeré papírové finance či finance v bankách. Již teď se lidé se bojí, jsou nepokoje, nespokojenost a jsou předpovězeny i další Boží soudy velkou přírodní katastrofou. Celá tato situace bude stále kulminovat až do příchodu Ježíše Krista. A bude se hledat viník! Ti, kdo jako malá skupina proti celému světu budou stále trvat na dodržování Božího zákona a světit sobotu, budou označeni jako viníci, kvůli kterým se Bůh hněvá a sesílá soudy na svět. Nedodržování nedělního zákona se pak již nebude trestat pokutami, či vyhozením z práce, ale s veškerou tvrdostí.

Již dnes má církev ve svém plánu bod ve kterém píše, že se musí Adventistům sedmého dne vysvětlit, že pokud se nesjednotí s katolíky a protestanty v úsilí o zachování světového míru, budou považováni za vinné ve všech neštěstích a v každém zlu, které přijde na zemi. Zvláštní Vatikánský dokument 1997

Národní nedělní zákon se připravuje skrytě a pak bude překvapení

Ale přesto můžeme vidět, že se vytvářejí podklady pro naplnění tohoto závěrečného proroctví. Ústava Spojených států je stále více pošlapávána, událost z 11.9.2001změnila legislativu, a bezpečnostní zákony v USA a na celém světě. Díky této události jsou lidé ochotní vzdát se velké části svých práv a svobod. USA můžou tak věznit lidi na neomezenou dobu bez udání důvodu, můžu monitorovat telefony, maily. Můžou dokonce i mučit lidi, tento čin hojně praktikují.

V USA schválili revolučný zákon: Armáda bude môcť ľudí väzniť aj zabiť! Lidé mají čím dál menší svobodu a podle serveru CNN minulý čtvrtek (prosinec 2011) ve večerních hodinách místního času přijal Senát Spojených států návrh zákona, který definuje celé USA jako "bojiště". Znamená to, že v případě jeho uvedení v platnost americká armáda dostane do rukou nekontrolovatelnou moc beztrestně zatknout, zadržet, vyslýchat a dokonce i zavraždit svých občanů bez obvinění nebo soudu. ACLU (American Civil Liberties Union – p.p.) k tomuto návrhu zákona uvádí: „Pravomoci vyplývající z tohoto zákona jsou tak rozsáhlé, že americká armáda může být použita dokonce proti vlastním občanům. A může se tak stát daleko od jakéhokoli skutečného bitevního pole, tedy rovněž uvnitř Spojených států“. (www.aclu.org)

Nejvyšší soud USA poprvé v historii bez zástupců protestantských církví. Za historickou událost lze označit skutečnost, že Nejvyšší soud USA, který mimo jiné rozhoduje o ústavnosti zákonů,  je od srpna 2010 poprvé v historii bez zástupců protestantských církví. Jinak řečeno dochází k oslabení vlivu protestantských církví v zemi, která byla založena právě na protestantských základech jako místo, kam v době středověkého katolického útisku za svobodou utíkala velká část obyvatel Evropy.

Mezi tím sílí hnutí a boj za volnou neděli jak v Americe tak v Evropě pod rouškou lásky k dětem a rodinám. Moto těch, kteří chtějí uzákonit volnou neděli pro evropskou sedmadvacítku je „V neděli patří máma a táta nám.“  Chtějí chránit neděli jako den pro rodinu. Bůh ale uzákonil ve svém zákoně právě sobotu, jako den pro rodinu a setkávání s Otcem v nebesích. www.free-sunday.eu

Nedělní zákony Postupně sílí tlak v mnoha zemích na to, aby se v neděli neobchodovalo a lidé nepracovali. Řada zemí buď připravuje, nebo již aplikuje zákon, který zásadně omezuje možnost obchodování a práce v prvním dnu týdne – neděli. Jedná se také o rušení nedělního prodeje i v době adventu. Významnější novinkou je, že uzákonění volné neděle se řeší v rámci EU.

Vatikán znovu volá po světové autoritě a světové bance Vatikán vyzval k radikální reformě světového finančního systému včetně ustanovení globální politické autority a centrální světové banky. Ta by měla převzít vládu nad zastaralými finančními institucemi neschopnými řešit krizové situace.

Papež Pius IX. ve své encyklice z 15. srpna 1854 napsal: 'Nesmyslné a falešné učení či blouznění na obranu svobody svědomí je neobyčejně zhoubný blud, je to mor, před kterým je třeba se mít na pozoru.' Týž papež vynáší ve své encyklice z 8. prosince 1864 klatbu "nad těmi, kdo prosazují svobodu svědomí a náboženského vyznání," jakož i "nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí".

A jak se zařídí aby tento zákon všichni dodržovali?

Co třeba bezhotovostní platební styk. Jednoduchý nástroj k tomu, aby lidé, kteří budou na černé listině, nemohli nakupovat ani prodávat. V médiích již existuje mnoho článků o tom jak se postupně všude zavádí bezhotovostní systém například:  Peníze nebudou třeba. Banky vyhlásily "křížovou výpravu" proti hotovostiKreditní karty jsou distribuovány chudým obyvatelům Indie

Zjevení 13, 16-17 - Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

Je sobota znamením Božího lidu?

Zjevení 14, 9-12 - „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Exodus 31, 13, 17 - „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul.  (Vírou v Ježíše Krista jsme i my syny duchovního Izraele, neboť na věřící v Krista přešlo zaslíbení dané Abrahamovi)

Nedělní zákon je pro boží lid znamením k útěku z měst

Tak, jako bylo obležení Jeruzaléma římskými armádami židovským křesťanům signálem k útěku, tak pro nás bude výstrahou, když si část USA přisvojí moc vynucovat zákonem svěcení papežského dne odpočinku. Pak bude čas k opuštění velkých měst, k přípravě na opuštění těch menších do odlehlých domovů na vzdálených místech mezi horami. (E.G.Whiteová 5 Testimonies for the Churche 464, 465 , 1885)

Až USA tak daleko opustí směrnice své ústavy, že vydají nedělní zákon, protestantismus podá ruku papežství. ( E.G.Whiteová 5 Testimonies for the Churche 712, 1889).

Nařízením vynucujícím papežské zřízení v porušení Zákona Božího se náš národ cele odloučí od spravedlnosti. Když protestantismus vztáhne svoji ruku přes oceán, aby se chopil ruky římské moci, když sáhne přes propast, aby si podal ruku se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země zavrhne veškeré principy své Ústavy jakožto protestantské a republikánské vlády a učiní opatření pro šíření papežských lží a klamů, tehdy poznáme, že nastal čas pro satanovo dílo zázraků a že konec je blízko. (E.G.Whiteová 5T 451)

Jediné východisko

Nebojte se být Bohu věrní. Hospodin zaslíbil, že v každém utrpení, v každé těžkosti bude s námi. Nedopustí, abychom dostali zkoušky, které budou nad naše síly. Vzpomeňte si na statečnost mučedníků ve středověku, na statečnost reformátorů. Nebyla to statečnost z jejich lidských sil, ale Hospodin je k tomu uschopnil a obdařil je nadlidskou silou.  Upněte se k Ježíši Kristu, který sám musel tímto a ještě mnohem větším utrpením projít. Studujte Bibli, ujasněte si Biblické pravdy a naučte se je obhájit. Duch svatý vám to pak ve správný čas vše připomene. Připomínejte si stále mnohá Ježíšova zaslíbení a očekávejte tu nádhernou a nesrovnatelně větší odměnu v nebesích.

Posilujte se přemýšlením o Ježíši Kristu a našem novém domově. Přemýšlejte o Jeho druhém příchodu, kdy se konečně zjeví jako Král celého vesmíru a vy budete ti, kteří obstáli a obhájili před celým světem Jeho Boží zákon lásky.

Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: "Pohleďte!" Když vzhlédnou k nebi, uvidí duhu zaslíbení. Černé, zlověstné mraky zastírající oblohu se rozdělí a Boží lid se bude upřeně dívat do nebe jako kdysi Štěpán, Uvidí Boží slávu a Syna člověka sedícího na Božím trůnu. Na jeho těle postřehnou známky jeho pokoření a stejně jako andělé uslyší prosbu určenou Otci: "Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já." (J 17,24) Znovu zazní lahodný a vítězoslavný hlas: "Přicházejí! Přicházejí! Svatí, nevinní a neposkvrnění. Zachovali mé slovo a vytrvali, proto budou žít mezi anděly." Z bledých a třesoucích se rtů lidí, kteří se pevně drželi své víry, zazní vítězoslavné zvolání. (Velký spor věků, kapitola 40)


Další zajímavé články a videa o sobotě

Bude opravdu vynucováno svěcení neděle?

35_vynucovani_sveceni_nedele.jpg Před příchodem našeho milovaného Pána sehraje velikou úlohu to, jestli zůstaneme Bohu věrní, nebo přijmeme znamení šelmy.  Náš Ježíš Kristus, který zaslíbil, že bude s námi v každé těžké chvíli očekává, ...

Jak sobotu vnímají děti

46_sobota_deti.jpg Sobota je Den Boží. Takhle to vnímám já. Pro mne znamená Svátek, který mám prožít s Bohem. V překladu znamená sedmý Den anebo Svátek. Prožívám ji šťastně, protože mne Bůh naplňuje ...

Kniha - Velký spor věků

49_banner_300x420.jpg Kniha, kterou by každý měl za svůj život alespoň jednou přečíst. Kniha Velký spor věků (The Great Controversy), od americké autorky Ellen Gould Whiteové,  je posledním dílem série Drama věků. V této ...

Audio - Snaha proměnit časy a právo - Daniel 7,25

34_snaha_zmenit_casy_a_prava_daniel_7_25.jpg Kdo změnil jediné přikázání které se dotýká času? Již prorok Daniel předpověděl, že se objeví někdo, kdo bude měnit Boží zákon a bude se Bohu rouhat. Jsou to důležitá proroctví na ...

Cestování v sobotu

21_cestovani_v_sobotu.jpg Chceme-li mít požehnání, které je zaslíbeno poslušným, pak musíme být pečlivější ve svěcení soboty. Obávám se, že mnohdy v tento den cestujeme, i když bychom se tomu mohli vyhnout.... Cestování může ...

SedmyDenSobota.cz - Národní nedělní zákon - bude se dotýkat i vás!