SedmyDenSobota.cz (Na úvodní stránku) SedmyDenSobota.cz

Bude opravdu vynucováno svěcení neděle?

PrintTisk

Bude opravdu vynucováno svěcení neděle?

35_vynucovani_sveceni_nedele.jpg

Před příchodem našeho milovaného Pána sehraje velikou úlohu to, jestli zůstaneme Bohu věrní, nebo přijmeme znamení šelmy.  Náš Ježíš Kristus, který zaslíbil, že bude s námi v každé těžké chvíli očekává, zda se k němu přiznáme a obhájíme Boží zákon o kterém řekl, že spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka zákona Lukáš 16,17. S Boží pomocí studujme Boží slovo Bibli, utvořme si svůj názor, ne podle vůdců, protože před Bohem budeme odpovědní každý sám za sebe.

Existují knihy a časopisy, které vyžadují, že se Amerika musí stát křesťanskou zemí. Existují vlivné hlasy, které žádají, že vláda musí vydat zákony, aby byl dán náboženským požadavkům důraz. Aby toho bylo dosaženo, pokouší se "Moral Majority“ - hnutí evangelických církví ve Spojených státech USA, dostat své lidi do kongresu a senátu.

Robert Grant, jeden z jejich mluvčí prohlásil: "Když se jako křesťané spojíme, můžeme dosáhnout všeho." Můžeme prosadit každý zákon nebo každý dodatek k ústavě Spojeních států. A přesně to jsme si stanovili. Můžeme změnit ústavu! Můžeme zvolit prezidenta. Můžeme měnit každý zákon, nebo každý zákon této země určit a je naší povinností to učinit."

Pat Robertson napsal v dopise čtenářům známého "Clubu 700": " Je naprosto životně důležité, abychom kontrolovali vládu". Ve spojeném dopise hovoří o nutnosti "stimulovat křesťany pro politické akce. Výrazy jako "svatá válka", "válka křesťanstva proti bezbožnému humanismu" hovoří sami za sebe. Časopis "Us news and world report", 1sept.1980, prohlašuje na str. 24: "V této zemi je v plném proudu politicko-svatá válka nemající obdoby."

Jak to vypadá s odlukou církve od státu? James Robinson, jeden z evangelických vůdců prohlašuje : "Je nemožné úspěšně vládnout, když se nepočítá s Bohem. Bůh je poplatnou autoritou." E.E.RQWE, ExekuVive Direktor hnutí „Horal Majority“ zodpověděl otázku, zda vliv tohoto hnuti povede k národnímu nedělnímu zákonu, jednoznačným ANO. Toto hnutí provozuje největší národní televizní program a získává obrovské částky od obyvatelstva. Tímto způsobem mohou být občané ovlivňováni.

Na základě Zjevení 13,11-18 jsme již poukázali na to, že takový vývoj v Americe, která je onou Šelmou ze země nastane. A že předpovězené zřízení  obrazu  šelmy z moře (Řím) bude spočívat v tom, že svobodně - protestantská Amerika bude vynucovat náboženské zákony pomocí státu, a že toto bude  opakováním toho, co se dělo v Evropě, když evropské státy byly povolnou služebnicí panující církve.

Je nápadné, že sbližování a shoda mezi katolíky a protestanty ve Spojených státech stále postupují. Brzy se budou dít skrze spiritistické síly veliká znamení a divy. Učinilo na mne dojem zjištění, jak velice shodná je série článků vyšlých v časopise "Special Alert" (níže) s výroky EGW ve Velkém sporu a jiných dílech napsaných převážně již v 19. století.

Vyzdvihují tvrzení,"že rychle se šířící zkaženost" je do velké míry způsobena znesvěcováním "křesťanské soboty" a že "vynucené zachovávání neděle by o mnoho zlepšilo mravy národa".  Pokud jsou výňatky z tohoto časopisu pro vás malým argumentem, že se vbrzku tato slova a Biblické předpovědi naplní přečtěte si, jak se článek naprosto shoduje s oficiálními katolickými plány.

Výňatek z časopisu „Special Alert“ vydávaný Destiny Publishers

Při jednom studijním pobytu ve Spojených státech /USA/ se mi dostal do rukou časopis s názvem "Special Alert", což znamená tolik, jako poplašné volání. Tento časopis vydávaný "Destiny Publishers", požadoval v několika článcích vydání národního nedělního zákona k obnově amerického národa. Tento požadavek byl odůvodněn následujícími argumenty:

1. Morální, sociální a hospodářský úpadek USA má své příčiny v tom, že Bůh již této zemi nežehná, poněvadž pošlapává Jeho "Sabat" (den odpočinku v neděli) Vinu na tomto vývoji mají adventisté, kteří již více než 100 let nepřetržitě píší a káží proti svěcení neděle.

2. Spojené státy budou teprve tenkrát od Boha opět požehnány a uzdraveny od svého morálního úpadku, až očistí zemi od "hanobitelů nedělního odpočinku" K tomu je nutný národní zákon.

3. Není úkolem nějaké skupiny nebo povinností nějaké církve prohlásit jeden den jako den odpočinku. Je ale povinností vlády této země postarat se o to, aby neděle byla jako křesťanský den odpočinku jednotně svěcena a to ve všech státech Spojených států USA. Je odpovědností vlády postarat se v souladu se čtvrtým přikázáním o jednotné zachovávání neděle, jako bylo zvykem naší země, než nastalo odpadnutí. Považujeme adventisty za odpovědné za vzrůstající hanobení a znesvěcování národně stanoveného dne odpočinku.

4. Z důvodu odstranění všech ohledů stran přestupování neděle, která je Pánu svatá, spočívá Boží ruka těžce nad svým lidem (míněny jsou Spojené státy). Když se jako celý národ rozhodne vynutit si svěcení neděle, jako dne odpočinku pro naši zemi, pak bude následovat Bozi požehnáni dle zaslíbení Izaiáš 58.13,14

5. Musíme dát pozor na ty, kteří svěcení "křesťanského dne odpočinku“ (v neděli) znevažují nebo snižuji. Nechť jsou všichni stiženi prokletím, kdo se tomuto dni protiví, který je pamětným dnem zmrtvýchvstání Pána a jeho svatým dnem.

"Special Alert“ přenáší na neděli, v článcích na obhajobu neděle jako křesťanského dne odpočinku, všechny texty Bible, zvlášť pak ty ze starého zákona, které vyžadují přísné svěcení "dne odpočinku Sabat“ se zahrnutím trestu smrti. Tak je například citována 2.Mojžíšova 31,12-17 a uváděná jako důkaz pro to, aby adventisté a všichni, kteří nechtějí uznat neděli jako křesťanský den odpočinku, byli potrestáni a prokleti. Je tak poukázáno na to, že ve 2.Mojžíšově 31.14 požadovaný trest smrti zahrnuje více než jen tělesný trest.

Je míněno že hanobitelé nedělního dne odpočinku mají zcela odloučení od lidu Božího, že budou zcela zbaveni všech práv a vyloučeni z jakéhokoliv způsobu společenství.

6. Nenastane vysvobození z hospodářské katastrofy, dokud nebude sedmý den (míněná je neděle, jako křesťanský den odpočinku) vládou této země vynucená zákony a činy přísným způsobem od všech občanů.

Neměla by platit výzva N.R.Gulleyé:  „Pro bud se Ameriko, dřív než bude pozdě!“ ve zvláštní míře také pro nás?

Z citátů E.G.Whiteové (19.století)

"Bude se prohlašovat, že nesvěcením neděle urážejí lidé Boha, že tento hřích přivolá pohromy, které neustanou, dokud zachovávání neděle nabude přísně vymáháno a že ti, kteří plní požadavky čtvrtého přikázání a tak snižují vážnost neděle působí lidem nesnáze a brání tomu, aby se jim opět dostalo Boží přízně a časného blaha." /VS 591, VLB 420/

"Budou naříkat nad bezbožností, která panuje na světě a budou podporovat svědectví náboženských učitelů, kteří tvrdí, že pokles mravnosti je způsoben znesvěcováním neděle.... Ti, kdož ctí biblickou sobotu budou označováni za nepřátele zákona a pořádku, kteří boří mravní zábrany společnosti, způsobují anarchii a zkázu a přivolávají na svět soudy Boží“. (Great Controversy 592, Velký spor věků kapitola 36)

„Pokud lidé budou dovedeni k tomu, aby podporovali nedělní zákon, potom duchovenstvo použije svůj spojený vliv, aby získalo náboženský dodatek k Ústavě, a dožene národ k tomu, aby zachovával neděli.“ RH Extra 12-24-1889, p. 2.

„Pracují ve slepotě. Nevidí, že pokud protestantská vláda obětuje zásady, které z nich učinily svobodný, nezávislý národ a skrze zákonodárství přivede do Ústavy zásady, které rozšíří papežské bludy a papežské svody, že se vrhnou do římských hrůz středověku.“ RH extra 12-11-1888, p. 8.

„Nedělní hnutí popohání satanská síla, ale děje se to v skrytu. Dokonce i lidé, kteří jsou zapojeni do tohoto díla, jsou slepí před následky, které přinese jejich hnutí.“ RH 1-1-1889, p. 1; 7BC 975.

„Představitelé církví a státu se spojí, aby přemlouvali, přesvědčovali nebo donutili všechny lidi uctívat neděli. Nedostatek Boží moci nahradí restriktivní opatření. Politická korupce podkopává lásku k spravedlnosti a úctu k pravdě. I ve svobodné Americe se vláda a zákonodárci podrobí žádosti a vydají zákon, který bude vynucovat svěcení neděle, aby si zachovali přízeň lidu.“ GC 592 (Viz také 4SP 410).

Až USA tak daleko opustí směrnice své ústavy, že vydají nedělní zákon, protestantismus podá ruku papežství. ( 5 Testimonies for the Churche 712, 1889).

Ústava Spojených států zaručuje svobodu svědomí. Není nic cennějšího a důležitějšího. Papež Pius IX. ve své encyklice z 15. srpna 1854 napsal: 'Nesmyslné a falešné učení či blouznění na obranu svobody svědomí je neobyčejně zhoubný blud, je to mor, před kterým je třeba se mít na pozoru.' Týž papež vynáší ve své encyklice z 8. prosince 1864 klatbu "nad těmi, kdo prosazují svobodu svědomí a náboženského vyznání," jakož i "nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí".

Tak, jako bylo obležení Jeruzaléma římskými armádami židovským křesťanům signálem k útěku, tak pro nás bude výstrahou, když si část USA přisvojí moc vynucovat zákonem svěcení papežského dne odpočinku. Pak bude čas k opuštění velkých měst, k přípravě na opuštění těch menších do odlehlých domovů na vzdálených místech mezi horami. (E.G.Whiteová 5 Testimonies for the Churche 464, 465 , 1885)

Více aktualit o blížícím se nedělním zákonu v češtině na DobaKonce.cz a v angličtině markofbeast.net, remnantofgod.org


Další zajímavé články a videa o sobotě

Obhajoba muže z ostrova Fiji - „Proč jsi přestal světit neděli?“

28_obhajoba_soboty.jpg „K tomuto rozhodnutí mě přivedla Bible.“ „Takže ty jsi dnes ráno nerozuměl mému kázání?“ Otázal se misionář. „Ale, ano, rozuměl. Ty obhajuješ pouze svá tvrzení. Neuvedl jsi ale žádný text z Bible.“ Oba ...

Proč světit sobotu?

17_proc_svetit_sobotu.jpg Svěcení soboty v sobě skrývá veliká požehnání. Bůh si přeje, aby sobota pro nás byla dnem radosti. Při ustanovení soboty panovala radost. Bůh se s uspokojením díval na dílo svých rukou. ...

Od soboty k neděli: Jak k tomu došlo?

14_od_soboty_k_nedeli.jpg Samuele Bacchiocchi, Ph. D. - Emeritní profesor teologie a církevních dějin, Andrews Univerzity, USA KDO JE DR. SAMUELE BACCHIOCCHI? (Dr. Samuele Bacchiocchi je italsko-americký vědec, který studoval a žil v několika zemích (např. ...

Sobota připomíná Stvořitele a tvé stvoření

12_sobota_pripomina_stvoritele.jpg Bůh stvořil člověka, dal mu za úkol pečovat o celou zemi a pracovat 6 dní. Sedmý den byl ale oddělen jako zvláštní a posvěcený, proč? Proč Bůh klade na samotném počátku ...

Co bychom měli vědět o neděli a „dni Páně“

33_nedele_a_den_pane.jpg Doufáme, že patříte k takovým lidem, kteří rádi poznávají a studují dějiny a zvláště ty dějinné události, které ovlivňují náš současný život a mají také velký význam pro blízkou budoucnost. V ...

SedmyDenSobota.cz - Bude opravdu vynucováno svěcení neděle?